بایگانی دسته بندی ها: زبان و ادبیات فارسی

عربی ۱ (صرف و نحو)

این کتاب دارای دو قسمت می باشد:
الف : مباحث صرفی شامل:
-۱ حروف عربی ، حرکات و تنوین
-۲ انواع کلمه : اسم , فعل , حرف
-۳ انواع اسم : مذکر , مونث
-۴ انواع اسم : مفرد , مثنی, جمع

۵ انواع اسم : معرفه و نکره
-۶ اسم اشاره و موصولالات
-۷ انواع فعل
-۸ اعراب فعل مضارع

10,000 ریال – خرید

-۹ معرب , مبنی و انواع بنا

……